Приказ по войскам Омского ВО и СКВ №№ 1-197, 1911 г.